Ante Boris Martinović Vjećnik općinskog vijeća općine Kukljica Kukljica, 31. ožujka 2014.                                                                              MINISTARSTVO UPRAVE                                                                            Ministar Arsen Bauk   Predmet: Vaš odgovor KLASA: 023-05/13-01/1, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-05 od 14. ožujka 2014. Zahvaljujem što sam konačno, nakon dva i po mjeseca urgiranja i čekanja, dobio Vaš odgovor KLASA: 023-05/13-01/1, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-05 od 14.

Više…

  Dana 16.03.2014. administratori zatvorene gupe “Kukljica (mala mjesta srca moga)” nakon mog komentara na postu Denisa isključili su me iz iste, bez ikakvog razloga i obrazloženja !? I ne samo da su me isključili nego su i izbrisali sve moje dotadašnje postove i komentare, dakle virtualno su me smaknuli i izbrisali sve tragove mog

Više…

Obavještavam sve članove (zatvorene) grupe „Kukljica (mala mista srca moga)“ da sam 16.ožujka 2014.g. isključen iz članstva iste, bez ikakvog obrazloženja. Navodni razlog za to je moj komentar na postu Denisa od 15.03.2014. kojeg niže u cijelosti objavljujem a moj detaljni osvrt na taj čin moći ćete ovdje uskoro pročitati.   Originalna objava   Denis Martinović

Više…

R E P U B L I K A H R V A T S K A ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUKLJICA Općinsko vijeće KLASA: 021-01/14-01/01 URBROJ: 2198/22-01/14-01-6 Kukljica, 12. ožujka 2014.   Temeljem članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN” 33/2001,60101 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109107, 125/08,36109, 150111 i 144/12»)

Više…