Održane dana 16. prosinca 2014. godine s početkom u 17:30 sati u Multimedijalnom centru Općine Kukljica. Predsjednica Općinskog vijeća Gorana Poropat otvara 11. sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja prisutne. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica Josip Burčul pojedinačnom prozivkom utvrđuje kvorum. Konstatira se da su na današnjoj sjednici prisutni slijedeći vijećnici: Gorana Poropat,

Više…

    Općina Kukljica zastupana po načelnici Milki Blagdan sklopila je 07.4.2003.g. Ugovor o davanju u zakup prostorija u kojima se nalazi kafić „Ive“, sa Ante Škrokov vlasnikom U.O. „Ive“. Ugovor o zakupu ovjeren je kod javnog bilježnika sa klauzulom da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Ugovor je sklopljen na 10 godina,

Više…

    Kukljica, 12. studenog 2014.   Republika Hrvatska Ministarstvo uprave Predmet: Zahtjev za poništenjem „Izvanredne„10.sjednice Općinskog vijeća općine Kukljica od 07.11.2014. Dana 07.11.2014.g. održana je „Izvanredna“ 10. sjednica Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu OV) općine Kukljica za koju smatram da je sazvana protivno Poslovniku i Statutu općine Kukljica, te je samim time i nezakonita.

Više…

    Najvrijednije što posjedujemo, to je naš prostor koji bi trebao biti okosnica napretka i održivog razvoja našeg mista i boljeg života mještana. Gospodarenje tim prostorom uređeno je Zakonom o prostornom uređenju i građenju, koji u članku 73. propisuje da se prostorni planovi općina donose radi usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina, te

Više…

    Odmah na početku načelnik je napravio katastrofalan potez, postavljanjem za direktora Matu Bačića, svojeg prijatelja, uz obrazloženje da će on raditi honorarno na ugovor i da će tvrtke time uštediti velike novce na njegovoj plaći. Nećeš ti razloga da postaviš nekog za direktora. Kao da je velika plaća direktora razlog problema i dugova

Više…

     U izvješću nema načelnikovog prijedloga izmjena i dopuna sa potrebnim obrazloženjima, pa nema smisla o njemu detaljno raspravljati. Zato ću se ograničiti samo na nekoliko po meni bitnih stvari. PRIHODI Prihodi će prema dinamici iz prvih 6 miseci (1.481.007 kn) biti na kraju godine manji od prošlogodišnjih. Kod preuzimanja dužnosti preuzeo je i

Više…

    Moja pokojna mati uvik mi je govorila „sinko pazi što radiš, čuvaj se laži, jer u laži su ti sinko, kratke noge, a istina se ionako prije ili kasnije uvik dozna“. Te njene mudre riči zauvik su mi ostale u pameti. Nažalost, neki u našem mistu za njih nikad nisu čuli. Na tu

Više…

    Sića li se još itko izbornog slogana našeg načelnika….“neću vam dirati tikulin pa vam doktori i spasitelji neće ni trebati!“. Eto ja sam odlučio podsjetiti vas na njega ponukan nedavnim događajima. Na 6.sjednicu OV-a načelnik je došao sa prijedlogom odluke da se cijena koju posjednici nekretnina trebaju platiti za katastarsku izmjeru smanji sa

Više…

    Od stupanja na dužnost načelnika, ne želeći postizanje kompromisa ni sa kim oko izbora predsjednika Općinskog vijeća, iako u vijeću nema većinu, pokazao je netoleranciju prema svima i put kojim želi ići. Nastavio je sa neprihvaćanjem dijaloga s vijećnicima, neodgovaranjem na pitanja, nedostavljanjem traženih dokumenata, skrivanjem pošte, nepoštivanjem zakona, statuta i poslovnika općine,

Više…

    DAJ ČOVJEKU VLAST U RUKE, PA ĆEŠ VIDITI KAKAV JE ČOVJEK Kad čovjek dobije određenu mjeru vlasti, obično se brzo pokaže je li ponizan ili ohol. U nedjelju 07.09.2014. u 17h ispred zgrade općine sakupilo se dvadesetak članova KUD-a Kukljica koji su u multimedijalnom centru trebali ugostiti prof. Ivu Brkića, muzikologa i etnologa.

Više…

    SLUŽBENI PODACI ! Što Zakon kaže? Prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Jedinice lokalne samouprave snose troškove financiranja poslova katastra nekretnina na svojem području. Prema članku 5. istog zakona, Jedinice lokalne samouprave MOGU u financiranje poslova katastra nekretnina uključiti pravne i fizičke osobe koje su nositelji prava na nekretninama na području

Više…

    Naš načelnik ne odustaje od svojeg glupiranja po medijima, što dokazuje i ovaj članak u Slobodnoj Dalmaciji od 22.08.2014. Nikako da shvati da se nekultura, neznanje, nebriga za opće dobro i nerad ne mogu prikriti lažnim hvalospjevima o sebi u medijima. No da ne duljim, proanalizirajmo što je ovom prilikom izjavio: 1. LUKA

Više…

    ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Božidara Petranovića 8 23000 ZADAR Kukljica, 13.08.2014.   Predmet: Davanje mišljenja Općinskog vijeća općine Kukljica na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije Vaš dopis KLASA: 350-02/11-01/20, URBROJ: 2198/1-07/1-14-330 od 16. lipnja

Više…

    REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA Katančićeva 5 10.000 ZAGREB Kukljica, 12.08.2014. Predmet: Zahtjev za provođenjem Inspekcijskog nadzora proračuna općine Kukljica Na 7. sjednici održanoj 09.08.2014. Općinsko vijeće (OV-e) općine Kukljica nije prihvatilo načelnikov prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kukljica za 2013. godinu. Umjesto toga OV-e donijelo je jednoglasno Odluku

Više…

    Uoči proslave naše velike obljetnice, 500 godišnjice Gospe od sniga, počela je velika medijska kampanja našeg načelnika i njegovih pokrovitelja. Prepun sebe, ja ovo, pa ja ono, ja uštedio ovoliko, pa vratio onoliko, smanjio si plaću da ne moren ni kavu platiti, pobaca sve mobitele umore da ne stvaraju trošak ( pa se

Više…

    Ovih dana na službenoj stranici općine Kukljica www.opcina-kukljica.hr objavljena je Obavijest o javnom uvidu u nacrt plana gospodarenja otpadom koji će trajatati od 01.07.-04.08.2014.g. Kad su već toliko zakasnili (javni uvid do 04.08., pa pregledavanje i eventualno uvažavanje pojedinih primjedbi do 01.09., pa usvajanje na OV-u do 01.10. i konačno ishođenje suglasnosti nadležnog

Više…

    O nezakonito sagrađenom RUGLU u Sabuši već sam pisao, u članku od 24. travnja o pripremi turističke sezone. Općinsko vijeće je još u 08.mjesecu 2013.g. upozorilo načelnika o tom problemu i zatražilo da nadležne službe poduzmu sve potrebne mjere da se u skladu sa zakonskim propisima to pitanje konačno rješi. U studenome prošle

Više…

    Sjednicu je u skladu sa poslovnikom otvorila predsjednica i utvrdila je kvorum, koji nije bio upitan jer je na sjednici bilo prisutno 8 od 9 vijećnika. Prije utvrđivanja dnevnog reda zatražio sam od predsjednice da raspravimo „fantomski“ zapisnik sa neodržanog nastavka  4.sjednice OV-a od 14.12.2013., koji zvanično ne postoji, kojeg vijećnici nikad nisu

Više…

    Ovo je dopis  koji sam uputio načelniku i predsjednici općinskog vijeća kako bi na vrijeme reagirali i zaštitili interese Kukljice.   MARIN BOŠKO Načelnik općine Kukljica   GORANA POROPAT Predsjednica Općinskog vijeća općine Kukljica   Kukljica 04.06.2014.   Poštovani, 28. svibnja 2014. godine održana je 15. sjednica Kolegija župana na kojoj je Skupštini

Više…

    Statut općine Kukljica je temeljni dokument koji između ostalog definira njeno ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova. Statutom su shodno tome definirane ovlasti  i način rada općinskog načelnika koji prema niže navedenim člancima ima slijedeće obveze: Članak 46. Statuta općine Kukljice do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću

Više…